Το γραφείο μας συντάσσει τις παρακάτω εκθέσεις/μελέτες που απαιτούνται για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο ταμείο ανάκαμψης

Α. Εφόσον το κόστος επένδυσης είναι μεγαλύτερο των 10 εκατομμυρίων ευρώ (χωρίς το ΦΠΑ)

  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ/ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΧΟΛΙΑ
1 Έκθεση συμβούλου/μηχανικού από την οποία προκύπτει σαφώς και αιτιολογημένα η συμμόρφωση του επενδυτικού σχεδίου με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία Συντάσσεται άμεσα, συνήθως σε 1 έως 2 εβδομάδες, εφόσον δοθούν τα κατάλληλα στοιχεία του έργου από τον επενδυτή.
2 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) από εξειδικευμένους συμβούλους / μηχανικούς Η σύνταξη της ΜΠΕ (ή τροποποίηση υφιστάμενης) διαρκεί συνήθως από 1 έως 3 μήνες, ανάλογα με την πολυπλοκότητα του επενδυτικού σχεδίου, τις συνθήκες της περιοχής του έργου και τη σχεδιαστική ωριμότητα του έργου. Επιπλέον απαιτείται χρόνος για την έγκριση από τις υπηρεσίες της ΜΠΕ (έκδοση Απόφασης Εγκρισης Περιβαλλοντικών Ορων ΑΕΠΟ).   Εν τούτοις η ύπαρξη ΜΠΕ και ΑΕΠΟ δεν είναι άμεσα απαιτητή για την υποβολή του σχεδίου προς χρηματοδότηση.
3 Τεκμηρίωση Εφαρμογής της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης (Do No Significant Harm ή DNSH principle)» Συντάσσεται άμεσα, συνήθως σε 1 έως 2 εβδομάδες, παράλληλα με τη μελέτη 1, εφόσον δοθούν τα κατάλληλα στοιχεία του έργου από τον επενδυτή.
4 Μελέτη ελέγχου βιωσιμότητας (sustainability proofing) η οποία έχει εκπονηθεί από συμβούλους / μηχανικούς σύμφωνα με την κλιματική διάσταση και την περιβαλλοντική διάσταση, όπως ορίζονται στην υπ’ αρ. 2021/C 280/01 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τεχνική καθοδήγηση όσον αφορά τον έλεγχο βιωσιμότητας για το ταμείο InvestEU Συντάσσεται άμεσα, συνήθως σε 1 έως 2 εβδομάδες, παράλληλα με τη μελέτη 1, εφόσον δοθούν τα κατάλληλα στοιχεία του έργου από τον επενδυτή.
5 Περίληψη μελέτης ελέγχου βιωσιμότητας Συντάσσεται άμεσα, συνήθως σε 1 έως 2 εβδομάδες, παράλληλα με τη μελέτη 1, εφόσον δοθούν τα κατάλληλα στοιχεία του έργου από τον επενδυτή.

 

Β. Εφόσον το κόστος επένδυσης είναι μικρότερο των 10 εκατομμυρίων ευρώ (χωρίς το ΦΠΑ)

Εφόσον το επενδυτικό σχέδιο είναι μικρότερο των 10 εκατομμυρίων ευρώ (χωρίς το ΦΠΑ), τότε από τον παραπάνω κατάλογο δεν απαιτείται η μελέτη ελέγχου βιωσιμότητας και η περίληψη αυτής, οπότε το γραφείο μας αναλαμβάνει τη σύνταξη των πρώτων 3 απαιτούμενων:

  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ/ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΧΟΛΙΑ
1 Έκθεση συμβούλου/μηχανικού από την οποία προκύπτει σαφώς και αιτιολογημένα η συμμόρφωση του επενδυτικού σχεδίου με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία Συντάσσεται άμεσα, συνήθως σε 1 έως 2 εβδομάδες, εφόσον δοθούν τα κατάλληλα στοιχεία του έργου από τον επενδυτή.
2 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) από εξειδικευμένους συμβούλους / μηχανικούς Η σύνταξη της ΜΠΕ (ή τροποποίηση υφιστάμενης) διαρκεί συνήθως από 1 έως 3 μήνες, ανάλογα με την πολυπλοκότητα του επενδυτικού σχεδίου, τις συνθήκες της περιοχής του έργου και τη σχεδιαστική ωριμότητα του έργου. Επιπλέον απαιτείται χρόνος για την έγκριση από τις υπηρεσίες της ΜΠΕ (έκδοση Απόφασης Εγκρισης Περιβαλλοντικών Ορων ΑΕΠΟ).   Εν τούτοις η ύπαρξη ΜΠΕ και ΑΕΠΟ δεν είναι άμεσα απαιτητή για την υποβολή του σχεδίου προς χρηματοδότηση.
3 Τεκμηρίωση Εφαρμογής της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης (Do No Significant Harm ή DNSH principle)» Συντάσσεται άμεσα, συνήθως σε 1 έως 2 εβδομάδες, και παράλληλα με τη μελέτη 1, εφόσον δοθούν τα κατάλληλα στοιχεία του έργου από τον επενδυτή.

 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Το γραφείο μας έχει εκπονήσει τεχνικές εκθέσεις για περισσότερα από 15 επενδυτικά σχέδια προς ένταξη στο Ταμείο Ανάκαμψης που αφορούσαν έργα μεγάλων και μικρών τουριστικών επενδύσεων, βιομηχανικών μονάδων, μεγάλων φωτοβολταϊκών πάρκων κλπ.