Επιστημονική Δραστηριότητα

Μονογραφίες

1. Εκθέσεις του ΥΠΕΧΩΔΕ για την ποιότητα των επιφανειακών νερών της Ελλάδας που προορίζονται για την παραγωγή πόσιμου (εκθέσεις για τα έτη 1990 και 1991).
2. Εκθεση ΥΠΕΧΩΔΕ για το πρόγραμμα παρακολούθησης (monitoring) των νιτρικών στα νερά της Ελλάδας (1992).
3. Εκθεση ΥΠΕΧΩΔΕ για την ποιότητα των επιφανειακών γλυκών νερών στην Ελλάδα (έξι ποταμοί) (τεύχος 1993).
4. “Ρύπανση ποταμού Αώου”, μονογραφία από κοινού με Δ. Τσότσο, ΥΠΕΧΩΔΕ,1991.
5. “Axios river basin, water quality management”, απο κοινού με Jos Van Gils του Delft Hydraulics, έκθεση προς ΕΟΚ για το πρόγραμμα ΜEDSPA (τρείς τόμοι: part 1- Main report, part 2-Model report, part 3-Data report, 1991)
6. “Ρύπανση λίμνης Βεγορίτιδας”, προκαταρκτική τεχνική έκθεση, ΥΠΕΧΩΔΕ, 1993
7. «Συγκριτική αξιολόγηση τεχνικών μείωσης θορύβου απο τη λειτουργία της γραμμής», Τεχνική Εκθεση, ΗΣΑΠ, 2010.

Επιστημονικές δημοσιεύσεις

1. Αργυρόπουλος Δ., “Ανάλυση ποσοτικών και ποιοτικών παραμέτρων Αξιού ποταμού”, διαβαλκανικό συνέδριο του ΤΕΕ “Μηχανική περιβάλλοντος και οικονομικά”, Αθήνα, Φεβρουάριος 1991.
2. VanGils J. and Argiropoulos D., “Axios river water quality management”, Water Resources Management, v.5, p.271-280, Kluwer Academic Publishers, Netherlands, 1991.
3. Αργυρόπουλος Δ., Γκανούλης Ι., “Στοχαστική ανάλυση με μοντέλα ARIMA υδατικής ποιότητας Αξιού ποταμού”, 5o πανελλήνιο συνέδριο Ελληνικής Υδροτεχνικής Ενωσης, Λάρισα, Νοέμβριος 1992, τόμος πρακτικών συνεδρίου pp. 124-131.
4. Argiropoulos D., Ganoulis J., “Estimation of pollution loadings from the Aegean rivers Axios and Aliakmon”, fourth meeting of the Regional Agency for the Environment, Provence-Alpes-Cote d’ Azur, Toulon, France, October 1992.
5. Αργυρόπουλος Δ., Γκανούλης Ι., “Ανάλυση συσχέτισης παραμέτρων ποιότητας νερών Αξιού ποταμού”, Τεχνικά Χρονικά ΤΕΕ, τεύχος 4, 1993.
6. Γκανούλης Ι., Ροδολάκης Ν., Αργυρόπουλος Δ., “Προστασία και ανάπτυξη ευαίσθητων παράκτιων περιοχών στη Μεσόγειο, το παράδειγμα του Δέλτα Αξιού”, HELECO 93, ΤΕΕ, τόμος Ι πρακτικών συνεδρίου, pp. 451-460, Αθήνα, 1993.
7. Αργυρόπουλος Δ., Γκανούλης Ι., “Ανίχνευση τάσεων παραμέτρων υδατικής ποιότητας Αξιού ποταμού”, 3ο συνέδριο περιβαλλοντικής επιστήμης και τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μόλυβος Λέσβου, Σεπτέμβριος 1993.
8. Argiropoulos D., Papachristou E., Ganoulis J. “Statistical assessment of water pollution in the Aegean rivers: the case of Nestos”. Sixth meeting of the regional agency for the environment, Provence-Alpes-Cote d’ Azur, France, November 1994.
9. Αργυρόπουλος Δ., Τσαλτάκης Π., Τότσιου Γ., “Μείωση της ρύπανσης από υγρά απόβλητα τυροκομείων με αξιοποίηση του τυρογάλακτος”, Πρακτικά 4ου συνεδρίου Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Μυτιλήνη, Σεπτέμβριος 1995.
10. Argiropoulos D., Ganoulis J., Papachristou E., “Water quality assessment of the Greek part of the Nestos/Mesta river”, NATO ASI series “Transboundary Water Recources Management, Institutional and Engineering Approaches”, vol. 7, pp 427-438, edited by Ganoulis J., Duckstein L., Literathy P., Bogardi I., Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 1996.
11. Αργυρόπουλος Δ., “Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την επεξεργασία και διάθεση υγρών αποβλήτων σε παράκτιες περιοχές”, Ημερίδα “Παράκτιο και θαλάσσιο περιβάλλον”, Ενωση Ελλήνων Φυσικών, Α. Κωνσταντίνος, Φθιώτιδα, Μάϊος 1999.
12. Αργυρόπουλος Δ., Αυγερόπουλος Π., Χατζημπίρος Κ., “Μελέτη Περιβαλλοντικής Στρατηγικής του οδικού άξονα της Ιονίας Οδού, ένα εργαλείο περιβαλλοντικής διαχείρισης”, Επιστημονικό Συνέδριο HELECO 2005, ΤΕΕ, πρακτικά συνεδρίου, Αθήνα, 2005.
13. Αργυρόπουλος Δ., “Μεθοδολογίες προγραμμάτων ΣΠΕ: Η περίπτωση του άξονα της Ιονίας Οδού”, Ημερίδα Εφαρμογή της Οδηγίας 01/42/ΕΚ για τις Στρατηγικές Περιβαλλοντικές Εκτιμήσεις (ΣΠΕ) στην Ελλάδα, πρακτικά ημερίδας, Αθήνα,2004.
14. Αργυρόπουλος Δ., Ηλιόπουλος Γ., “Σχεδιασμός ειδικών μέτρων για την ελεύθερη επικοινωνία των λύκων στο τμήμα της ΝΣΓ Λιανοκλαδίου-Δομοκού”, ΕΡΓΑΟΣΕ Α.Ε., “Διημερίδα μεγάλα Τεχνικά έργα της νέας ΣΓΥΤ Τιθορέας-Δομοκού, 8-9 Μαϊου 2008”.
15. M. Kalivoda, A. Galatas, D. Argiropoulos, N. Konstantopoulos, 2010. «Vibrations from a Metro Line», RAILWAYS & ENVIRONMENT 2010 CONFERENCE (to be presented in the Netherlands, December 2010).